MS-IME
ATOK
Mac3点セット(WXG、ATOK、ことえり)
WXG
ことえり
Win3点セット(WXG、ATOK、MS-IME)